Close

Prečo video-prednášky?

To, že najlepšie univerzity sveta využívajú video-prednášky, je dobre známe. Úspech tohto prístupu spočíva v možnostiach, ktoré poskytuje študentom:


• vrátiť sa k už počutej prednáške; je známe, že ľudský mozog dokáže pri viacnásobnom vneme dešifrovať aj náročné pasáže učiva – podobný proces prebieha napr. pri viacnásobnom počúvaní cudzojazyčného textu, keď učiaci sa postupne rozoznáva jednotlivé slová, ktoré sa pri prvom počutí zlievali do ťažko zrozumiteľného prúdu


• eliminovať možnosť tzv. „stratenia nite“ výkladu, pretože ku každej pasáži je možné vrátiť sa bez obmedzenia


• odstrániť možnosť straty informácií, ktoré sa nepodarí zapísať si počas prednášky a z toho plynúci stres


• optimálne načasovať vstrebávanie nových informácií; u niekoho je to večer, u iných zase ráno, ide o veľmi individuálny proces


• kombinovať viaceré kanály pre vnímanie, spracovanie, pochopenie a zapamätanie si nových informácií (obraz, hlas, text)


• klásť otázky on-line (ak vyučujúci využíva vo výučbe platformy ako Twitter, FB, alebo iné) a tým zvyšovať mieru vlastného ponorenia sa do problematiky (submersion); je známe, že tento stav veľmi napomáha v procese učenia sa


• sledovať výklad spoločne s kolegami a diskutovať spoločne o jednotlivých témach bez obavy z vyrušovania počas výkladu.


Toto sú len niektoré z predností video-prednášok, ktoré vyplývajú z nových poznatkov kognitívnych vied. My si želáme, aby ste ich dokázali naplno využiť.

Lesu zdar!