Close

O projekte "lesnickeprednasky.sk"

Stránka www.lesnickeprednasky.sk Lesníckej fakulty TU vo Zvolene prináša priebežne doplňovanú a kategorizovanú kolekciu videoprednášok našich vedecko-pedagogických a vedeckých pracovníkov.


Témy a zameranie prednášok siahajú od povinnej látky, predstavujúcej jadrá predmetov, až po pokročilú problematiku na špičke poznania v odboroch štúdia na Lesníckej fakulte. Na tvorbu video-prednášok sa používa sofistikovaná platforma, umožňujúca opakované prehrávanie celých prednášok, alebo ich častí, paralelne s výkladom a sprievodným obrazovým materiálom.


Cieľom tejto dynamickej kolekcie je postupne umožňovať študentom a záujemcom oboznamovať sa s obsahom prednášok v takom čase a počte prehratí, ktoré umožní omnoho lepšie a kvalitnejšie porozumenie v porovnaní s jednorazovým počutím.


Prednášajúci majú zároveň  možnosť optimalizovať proces výučby riadeným sprístupňovaním prednášok, resp. ich častí, podľa vlastného uváženia a najnovších poznatkov kognitívnych vied. Práve ich využívaním vytvára naša fakulta kvalitatívne nový zážitok výučby a osvojovania si poznatkov. Učenie nemá byť trápením, ale zábavou, pretože len vtedy naozaj funguje.